Hình thành dự án

Hình thành dự án
1. HÌNH THÀNH DỰ ÁN (Project Formulation)

Một dự án được hình thành qua các giai đoạn sau:
– Khái niệm, ý tưởng và định nghĩa dự án (Conception, Idea and Defintion of Project) là Ra quyết định
– Nghiên cứu tiền khả thi (Pre-Feasibility Study) là Ra quyết định
– Nghiên cứu khả thi (Feasibility Study) là Ra quyết định
– Thiết kế chi tiết (Detail Design) là Ra quyết định
– Thực hiện dự án (Project Implementation) Vấn đề: Tại sao dự án phải trải qua nhiều giai đoạn?
1.1 Khái niệm và định nghĩa dự án
Trong giai đoạn này cần trả lời các câu hỏi chủ yếu sau:
– Dự án đáp ứng nhu cầu gì?
– Dự án này có phù hợp với chuyên môn và chiến lược của Công ty hay không? Giai đoạn này còn được gọi là giai đoạn nghiên cứu cơ hội đầu tư. Nếu việc trả lời các câu hỏi này gặp khó khăn thì việc hình thành dự án sẽ có thể không khả thi.
1.2 Nghiên cứu tiền khả thi
– Mục tiêu là nghiên cứu triển vọng chung của dự án
– Duy trì chất lượng thông tin chung cho mọi biến số
– Sử dụng thông tin thứ cấp
– Thông tin thiên lệch (giá trị max, min) thì tốt hơn giá trị trung bình. Trong bước này trả lời các câu hỏi:
+ Dự án có khả thi về mặt tài chính, kinh tế, xã hội không?
+ Các biến hay chỉ tiêu chủ yếu là gì?
– Nguồn rủi ro trong bước này cần tiến hành các phân tích sau:
– Phân tích thị trường
– Phân tích kỹ thuật
– Phân tích nguồn lực
– Phân tích tài chánh
– Phân tích kinh tế
– Phân tích xã hội
– Phân tích nhu cầu cơ bản
1.3 Nghiên cứu khả thi
– Trọng tâm: cải thiện độ chính xác của các biến số chủ yếu
– Các biện pháp hạn chế rủi ro phải được nghiên cứu chi tiết hơn Trong bước này trả lời các câu hỏi:
+ Có khả thi về mặt tài chính, kinh tế, xã hội không?
+ Mức độ không tin cậy của các biến số chủ yếu?
+ Ra quyết định thiết kế chi tiết hay không?
chi tieu npv1

Author Description

administrator

No comments yet.

Join the Conversation