Giấy phép khai thác nước dưới đất

http://lapduan.vn/wp-content/uploads/giay-phep-khai-thac-nuoc-duoi-dat1.jpghttp://lapduan.vn/wp-content/uploads/giay-phep-khai-thac-nuoc-duoi-dat1.jpghttp://lapduan.vn/wp-content/uploads/giay-phep-khai-thac-nuoc-duoi-dat1.jpghttp://lapduan.vn/wp-content/uploads/giay-phep-khai-thac-nuoc-duoi-dat1.jpghttp://lapduan.vn/wp-content/uploads/giay-phep-khai-thac-nuoc-duoi-dat1.jpgGiấy phép khai thác nước dưới đất

Nước luôn đóng vai trò quyết định đến sự sống còn và phát triển kinh tế xã hội của toàn nhân loại. Việc đăng kí khai thác và sử dụng nước ngầm nhằm bảo vệ quyền lợi của các tổ chức cá nhân trong quá trình khai thác nước, được khai thác một cách hiệu quả và hợp pháp nguồn nước của mình.

1/ Đối tượng thực hiện:

Tất cả các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ có nhu cầu khai thác và sử dụng nguồn nước ngầm.
Các cơ sở, doanh nghiệp đang sử dụng nước ngầm hoặc có công trình khai thác nước ngầm mà chưa có giấy phép khai thác nước ngầm.
-> Đều phải thực hiện đăng ký giấy phép khai thác nước ngầm theo đúng quy định của pháp luật.
Định kì 6 tháng/ lần các cơ sở, doanh nghiệp đang sử dụng, có công trình sử dụng nước ngầm phải tiến hành làm báo cáo tình hình sử dụng nước ngầm.

2/ Quy trình công việc:

· Xác định địa điểm, Công Suất khu vực cần khai thác

· Khảo sát, thu thập số liệu, địa hình, địa mạo, điều kiện địa lý, khí hậu thủy văn

· Xác định điều kiện kinh tế xã hội môi trường, tại khu vực khai thác.

· Xác định thông số về các đặc diểm địa chất, thủy văn gây ảnh hưởng đến khai thác nước ngầm.

· Thu mẫu nước phân tích tại phòng thí nghiệm.

· Xác định cấu trúc giếng và trữ lượng nước.

· Lập bản đồ khu vực và vị trí công trình theo tỉ lệ 1/50.000 đến 1/25.000 theo tọa độ VN 2000.

· Tính toán dự báo mức nước hạ thấp.

· Tính toán giá thành vận hành và hiệu quả kinh tế.

· Lập thiết đồ giếng khoan khai thác nước.

· Hoàn thành lập đề án xin khai thác nước ngầm.

· Trình nộp cơ quan chức năng. (Sở Tài Nguyên Môi Trường)

Author Description

administrator

No comments yet.

Join the Conversation