Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Cơ sở phải lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường đã đi vào hoạt động mà chưa có bản đăng ký CKBVMT, bao gồm các loại hình sau:

– Cơ sở không có một trong các văn bản sau: Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy xác nhận đăng ký bản CKBV môi trường, văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản CKBVMT , giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

– Cơ sở đã có một trong các văn bản sau: Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy xác nhận đăng ký và văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản CKBVMT khi cải tạo, mở rộng, nâng công suất thuộc đối tượng phải lập bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung (trước ngày Nghị định số 29/2011/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) hoặc thuộc đối tượng phải lập lại bản CKBVMT (theo quy định tại Nghị định số 29/2011/NĐ-CP) nhưng không có giấy xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc giấy xác nhận bản CKBVMT bổ sung hoặc văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản CKBVMT mà hiện tại đã hoàn thành việc cải tạo, mở rộng, nâng công suất;

– Cơ sở đã có giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản, khi cải tạo, mở rộng, nâng công suất thuộc đối tượng phải lập hoặc  lập lại bản CKBVMT bổ sung (trước ngày Nghị định số 29/2011/NĐ-CP có hiệu lực thi hành)  nhưng không có giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung hoặc văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản CKBVMT mà hiện tại đã hoàn thành việc cải tạo, mở rộng, nâng công suất;

– Cơ sở đã có giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản

– Cơ sở đã khởi công và đang trong giai đoạn chuẩn bị (chuẩn bị mặt bằng), đã hoàn thành giai đoạn chuẩn bị và đang trong giai đoạn thi công xây dựng nhưng chưa có văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản CKBV môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Sơ đồ quy trình lập, đăng ký và xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản

de an bao ve moi truong don gian
 

3. Lập, gửi hồ sơ đề nghị đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Chủ cơ sở thuộc đối tượng phải lập đề án môi trường đơn giản có trách nhiệm:

a. Lập hoặc thuê tư vấn lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Cấu trúc và nội dung của đề án môi trường đơn giản được quy định như sau:

–    Đối với cơ sở thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư mà có tính chất quy mô, công suất không thuộc danh mục hoặc dưới mức quy định của danh mục tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 29/2011/NĐ-CP thực hiện theo quy định tại Phụ lục 19a kèm theo Thông tư này;

–    Đối với cơ sở không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư nhưng có phát sinh chất thải từ quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện theo quy định tại Phụ lục 19b kèm theo Thông tư này.

b. Gửi qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thực hiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của cơ sở; trường hợp cơ sở nằm trên địa bàn của từ hai (02) đơn vị hành chính cấp huyện trở lên, chủ cơ sở tự lựa chọn một (01) trong số đơn vị hành chính cấp huyện đó để gửi hồ sơ đăng ký; hồ sơ đăng ký bao gồm:

–   Một (01) văn bản của chủ cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 20 kèm theo Thông tư này;

–   Năm (05) bản đề án bảo vệ môi trường đơn giản được đóng quyển, có bìa và trang phụ bìa theo mẫu quy định tại Phụ lục 21 kèm theo Thông tư này; trường hợp cần thiết theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp huyện, chủ cơ sở có trách nhiệm gửi bổ sung số lượng bản đề án môi trường đơn giản theo yêu cầu.

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN – TƯ VẤN – ĐẦU TƯ CAO NGUYÊN XANH
Đ/C: 99 Nguyễn Súy, Phường Tân Qúy, Quận Tân Phú, Tp.HCM
Điện thoại : 08 3559 1848 (6 line) – 091 994 0018
Fax : 08 3559 1150
Email : info@CaoNguyenXanhGroup.com
Website : lapduan.vn