Báo cáo hoàn thành đề án bảo vệ môi trường

Báo cáo hoàn thành đề án bảo vệ môi trường
Đối với các Doanh nghiệp, cơ sở đã thực hiện đề án bảo vệ môi trường, sau khi hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, phảilập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết và gửi đến cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đã phê duyệt đề án bảo vệ môi trường để kiểm tra, xác nhận việc thực hiện.
bao-cao-giam-sat-images
2/ Hồ sơ gồm:

a) Một (01) văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết của cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 11 Thông tư 01/2012/TT-BTNMT.

b) Năm (05) báo cáo kết quả thực hiện đề án bảo vệ môi trường của cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 12 thông tư 01/2012/TT-BTNMT. Đối với cơ sở hoạt động khai thác khoáng sản thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 kèm thông tư 01/2012/TT-BTNMT này. Đối với cơ sở hoạt động về thủy lợi, thủy điện có công trình hồ chứa thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 14 thông tư 01/2012/TT-BTNMT.

3. Cơ quan nộp phê duyệt

Đối với Cơ sở lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết nộp Sở Tài nguyên Môi trường.

Đối với Cơ sở lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản nộp Phòng Tài nguyên Môi trường huyện.

Đối với các Cơ sở nằm trong khu Công nghiệp tại TP.HCM nộp HepZa.

Author Description

administrator

No comments yet.

Join the Conversation